> آثار غیر مجاز تبلیغاتی از سطح شهر ورامین جمع آوری شد | خبربکر