> باختن خوشحالی ندارد، بیایید مثل «سولسشر» نباشیم | خبربکر