> خوش بینی نصیرزاده به نشست مدیران عامل باشگاه‌ها با دبیرکل AFC | خبربکر