> سیل به ۲۲ خانه بهداشت و دو مرکز خدمات جامع سلامت هرمزگان خسارت زد | خبربکر