> شکسته شدن شیشه اتوبوس استقلال خوزستان پس از بازی با نفت آبادان | خبربکر